Opleiding en Onderwijs

De opleiding tot kinderneuroloog

Kinderneurologie is de medische discipline die gespecialiseerd is in het herkennen, vaststellen, behandelen en voorkomen van aandoeningen en functiestoornissen van spieren, het perifere en het centrale zenuwstelsel, vanaf het foetale tijdperk tot aan de volwassenheid.


In december 1999 en februari 2000 werd na overleg door de NVKN en de moederverenigingen Neurologie en Kindergeneeskunde overeenstemming bereikt over het opleidingsmodel voor de opleiding tot kinderneuroloog. Tijdens de retraite van de NVKN in april 2019 werd een herziening van het opleidingsreglement aangenomen dat van toepassing is op de opleiding tot kinderneuroloog en de herregistratie eisen. Dit opleidingsreglement werd geaccordeerd door de Opleidingsbegeleidingscommissie (OBC), de opleiders kinderneurologie en het dagelijks bestuur en de leden van de NVKN.


Opleidingsbegeleidingscommissie (OBC)

De OBC heeft tot taak de kwaliteit van de opleiding kinderneurologie te bewaken en te bevorderen dat er een voldoende uniformiteit en inhoudelijke kwaliteit van het deelspecialisme kinderneurologie blijft bestaan, ongeacht het feit of de beoefenaar vanuit het moederspecialisme Kindergeneeskunde of Neurologie afkomstig is.


Zoals in alle opleidingen vinden wij het ook belangrijk dat de opleiding gepersonaliseerd kan worden. Desalniettemin zijn er regels waar het plan aan moet voldoen. Ons advies is dan ook om niet alleen het opleidingsreglement goed door te lezen, maar ook vooraf en zo vroeg mogelijk in je opleiding het Persoonlijk Opleidingsplan goed te laten keuren door de OBC. Zo kunnen we tijdig meedenken en teleurstellingen achteraf voorkomen. 

Houdt u er hierbij rekening mee, dat het de bedoeling is dat het opleidingsplan wordt besproken en gecoördineerd door een geregistreerd opleider kinderneurologie.

Als u zich wilt laten registreren als kinderneuroloog dan kunt u hiervoor digitaal een verzoek indienen. Om dit verzoek in te kunnen dienen moet u  lid te zijn van de NVKN. U kunt zich hiervoor aanmelden via het aanmeldingsformulier. Vervolgens krijgt u toegang tot de registratie formulieren.


Bent u al lid van de NVKN? Dan kunt u inloggen op de website. De registratie en herregistratie formulieren vindt u vervolgens onder Mijn NVKN.


Iedere vijf jaar wordt er herregistratie vereist en deze verloopt digitaal. U wordt hiervoor benaderd door de OBC.


Samenstelling OBC

Dr. D. Bakker

Voorzitter OBC

Dr. R. Neuteboom

Voorzitter DB van de NVKN

Dr. C.M.P.C.D. Peeters-Scholte

Secretaris

Prof. M.A.A.P. Willemsen

Senior lid

Drs. Laura de Bever

Vertegenwoordiging kinderneurologen in opleiding

Dr. N.J.H. Nienke van Os

Vertegenwoordiging kinderneurologen in opleiding


De Opleidingsbegeleidingscommissie is te bereiken via: OBC-NVKN@lumc.nl

Postadres: 

Secretariaat kinderneurologie J3R route 593

Postbus 9600, 2300 RC Leiden 


Differentiatiestages

Veel algemene en academische ziekenhuizen bieden de mogelijkheid van een differentiatiestage kinderneurologie. Deze stages zijn onderdeel van de opleiding tot kinderarts en neuroloog, maar kunnen vaak ook onderdeel uitmaken van de opleiding tot kinderneuroloog. Het is belangrijk om vooraf vast te stellen of de stage hierbij voldoet aan de eisen volgens het opleidingsreglement. Alle stages kinderneurologie staan in de opleidingsetalage.


Kritische Beroepsactiviteit (KBA)

De KBA commissie van de OBC heeft 3 KBAs geformuleerd die onderdeel zijn van de opleiding tot kinderneuroloog en tot neuroloog. U vindt de beschrijving van de volgende KBAs op deze website onder bestanden:

  • KBA diagnose en behandeling van de kindergeneeskundige patiënt (thematische KBA)

Deze KBA richt zich op het werken op de (poli)kliniek kinderneurologie. Deze KBA richt zich op de kennis en competenties die noodzakelijk zijn voor het adequaat uitvoeren diagnosestelling en behandeling van een kinderneurologische patiënt. De doelgroep betreft : aios neurologie en kindergeneeskunde die hun (verplichte) reguliere stage kinderneurologie volgen en aios in opleiding tot kinderneuroloog vanuit moederspecialisme kindergeneeskunde en neurologie.

  • Diagnose en behandeling van kinderen met een neurologische aandoening (thematische KBA)

Deze KBA richt zich op de competenties die noodzakelijk zijn voor het adequaat uitvoeren van alle onderdelen die deel uitmaken van het proces rond diagnosestelling en behandeling van een kindergeneeskundige patiënt. De doelgroep betreft : kinderneurologen in opleiding tot kinderneuroloog vanuit het moederspecialisme neurologie.

  • KBA diagnose en behandeling van de neurologische patiënt (thematische KBA)

Deze KBA richt zich op de competenties die noodzakelijk zijn voor het adequaat uitvoeren van alle onderdelen die deel uitmaken van het proces rond diagnosestelling en behandeling van een neurologische patiënt. De doelgroep betreft : kinderneurologen in opleiding tot kinderneuroloog vanuit het moederspecialisme kindergeneeskunde.


Landelijk onderwijs voor kinderneurologen in opleiding

Om kennis te vergroten en elkaar goed te leren kennen wordt er 6x per jaar een opleidingsmoment verzorgd in Utrecht.  Op dit moment komen om de twee maanden op een vrijdagmiddag aanstaande en beginnende kinderneurologen met hun opleiders in het WKZ in Utrecht bijeen. Ruim van tevoren is een programma gemaakt, geven sommige deelnemers een korte presentatie over een van de thema’s binnen de desbetreffende unit en wordt er uitgebreid gediscussieerd. Vaak worden experts uitgenodigd om een inleiding te geven.


Dit wordt door en voor AIOS en fellows kinderneurologie georganiseerd en experts van verschillende specialismen worden uitgenodigd uit hun kennis te delen. Naast de AIOS uit Utrecht, Amsterdam, Groningen, Nijmegen, Leiden, Tilburg en Maastricht die momenteel betrokken zijn, zien we graag ook alle andere geïnteresseerden!


Interesse? Meld je aan via Miriam van Dijk (obc-nvkn@lumc.nl).


Cursorium Kinderneurologie

Het kindercursorium is terug van weg geweest. Sinds 1995 organiseert de NVKN het Cursorium Kinderneurologie. Deze onderwijsdag speciaal voor AIOS kinderneurologie wordt elk jaar georganiseerd en is ook toegankelijk voor AIOS neurologie/kindergeneeskunde die zich meer willen verdiepen in kinderneurologie, maar niet de volledige opleiding tot kinderneuroloog willen doorlopen.


De Cursoria zijn georganiseerd rond 'de grote thema’s in de kinderneurologie':


- Neonatale neurologie (1995 en 2005)

- Neuromusculaire ziekten (1996 en 2006)

- Kinderhoofdjes (over macro-, micro-, megalencephalie) (1997)

- Mentale retardatie (1998 en 2007)

- Acute neurologie (1999 en 2008)

- Paroxysmale aandoeningen (2000 en 2009)

- Hersenen en gedrag (2001 en 2010)

- Genetica (2002 en 2012)

- Spasticiteit (2003)

- Beroerte bij kinderen (2004)

- Neurometabole aandoeningen (2011)

- 2020, geannuleerd ivm COVID-19 maatregelen

- Radiologie voor de kinderneuroloog (2021) 

- Ontwikkeling en Genetica (2022)


Voor leden van de vereniging zijn de teksten van de Cursoria beschikbaar op het besloten deel van de website.


Voor leden van de vereniging zijn de teksten van de Cursoria beschikbaar op het besloten deel van de website.

boekenkast.JPG
.
logo-distancelearning.png